top of page

جشن نوروز و زادروز اشو زرتشت فرخنده باد - مجید فکري (سردبیر)

جشن نوروز یکی از قدیمی ترین جشن هاي به جا مانده از ایران قدیم است که در فروردین ماه، نخستین روز از فصل بهار همراه با سرسبزي طبیعت آغاز میشود. این جشن بزرگ یکی از نمادهاي هویتّی ایرانیان در سراسر تاریخ به حساب آمده و از نخستین روز بهار، برابر با روز اورمزد از فروردین ماه تا سیزده بدر ادامه دارد. نوروز مهمترین جشن میهنی است که از روزگارهاي خیلی دور از ایران باستان برایمان به ارث رسیده است. قدمت این جشن ملّی به جمشید شاه میرسد و به این جشن نام نوروز جمشیدي هم داده اند. جشن نوروز همزمان در فصل گل و سرسبزي باغ و بستان جشن گرفته میشود. باد بهاري درختان را شکوفا میکند و پوشاك نو می پوشاند. یکی از رسم هاي نوروزي اینست که ایرانیان هم در این وقت پوشاك نو می پوشند و همینگونه از طبیعت الگو گرفته اند. در این وقت خانواده ها دور هم، بر سر سفره هفت سین جمع میشوند، تا لحظه تحویل سال برسد و به همدیگر تبریک بگویند. روز ششم فروردین ماه که خورداد نام دارد زادروز پیامبر ایرانی اشو زرتشت است. فرزانه اي بزرگ و فرهیخته که با سه اصل تابناکش، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک، درخت نیکی را در جهان بارور کرد و گشتاسب شاه کیانی، کیش او را پذیرفت. جشن نوروز و زادروز اشو زرتشت را به همه ایرانیان شادباش می گویم و براي همه سالی نیک، پر از شادي و پیروزي آرزو میکنم.

Comments


bottom of page