top of page

پوراندخت نامه - بخش بیست و هشتم - زنده یاد استاد ابراهیم پورداوود

زنده یاد استاد ابراهیم پورداوود (زاده 20 بهمن 1264 ،رشت ـ درگذشت 26 آبان 1347 ،تهران) دانشمندي بزرگ و فرهیخته و یکی از بهترین ایرانشناسان و نخستین مترجم پارسیِ اَوستا است که از او کتاب ها و جستارهاي بسیاري به یادگار مانده است. یکی از کتاب هاي وي "پوراندخت نامه" نام دارد که نام دیوان سرودهاي او است که دربرگیرنده ي سرودهاي میهنی و شورانگیز است و در شهریور 1306 به همراه برگردان انگلیسی در بمبئی به چاپ رسیده است. نام این دیوان از نام پوراندخت تنها دختر استاد گرفته شده است. زنده یاد استاد پورداوود خود درباره ي این دیوان چنین گفته است: "این دیوان در مملکتی که صدها فردوسی و خیام داشته، چون قطره ي ناچیزي است در برابر دریاي مواج ادبی." ماهنامه ي پرشیا در هر شماره، گزیده اي از چامه هاي "پوراندخت نامه" را به خوانندگان گرامی پرشیا پیشکش می کند. یاد این استادِ فرزانه گرامی و جایگاه او در سراي مینو خوش باد.

Comments


bottom of page