top of page

یک انرژيِ خوب براي فرداي خوبتر - آرزو اسپنتمان

"فرداي بهتر" ، براي "هر کسی" یک معناي ویژه دارد و براي آنکه بتوانیم معناي آن را براي خود پیدا کنیم نخست باید بدانیم "چه کسی" هستیم و از زندگی "چه می خواهیم" ! اما اگر ندانیم که چه کسی هستیم ، بی شک "کسانِ دیگري که می دانند چه کسی هستند" ، آن را برایمان تعریف خواهند کرد و از پسِ آن ، "فرداي بهترمان" همانی خواهد شد که آن کسانِ دیگر برایمان تعریف می کنند! و از آنجایی که در این یک هزاره ي گذشته ، "آن کسانِ دیگر" به غیر از سود و منفعتِ خود ، هرگز به هیچ کس و هیچ چیزِ دیگري در این دنیا فکر نکرده اند و همواره با ایجادِ ترس و جنگ و نفرت و جدایی و کنترل میانِ همه گان، فرداهاي مردمان را روز به روز بد و بدتر کرده اند ، پس کماکان فرداي همه گان هم چیزي جز جهل و جنگ و جنون و جنایت و غیره نخواهد بود... اکنون چرا این را نوشتم: چون اگر مدام منتظرید که نخست ، وضعیتِ بیرونی تان بهتر شود تا سپس حالِ درونی تان خوب شود ، باید بگویم شوربختانه وضعیتِ پیرامونتان روز به روز بد و بدتر خواهد شد! این وضعیتِ بدتر شدن و "سال به سال دریغ از پارسال" آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه این انسان یا از ترس و غصه و بیماري بمیرد و یا بالاخره بیاموزد که به دور از هر اتفاقِ بد یا خوب که در بیرونش رُخ می دهد، تنها این "وضعیتِ ثباتِ درونِ او در همین اکنون است" که تعیین کننده ي احوالِ درون و بیرونِ اوست! نمی خواهم از جملاتِ کلیشه اي و متحول کننده که مدام به شکلِ رایجِ " کُپی پِیست" می بینیم یا می شنویم استفاده کنم اما همینقدر بگویم که آن وضعیتی که همین اکنون در آن به سر می بریم و همه ي آن آدم هایی که دور و برمان جمع شده اند همراه با حاکمانِ نشسته بر مسندِ قدرت ، همگی بازتابی مستقیم از درونِ خودمان و همچنین ترس ها، انسدادها، ظلم ها ، دروغ ها و هزاران کمبودِ دیگر هستند. هر اندازه وابسته به اخبار و آنچه در بیرون می گذرد باشیم ، خودمان هم دقیقا همانندِ همان محیطِ بیرونمان خواهیم شد و نه تنها هیچ دگرگونی در هیچ نقطه از زندگی مان رخ نخواهد داد بلکه مدام در همان فازِ ترسو سردرگمی به سر خواهیم برد .... انسان باید آنقدر خود و درونِ خود و جهانِ هستی را بشناسد که حتا درونِ یک اتاقِ تاریک هم بتواند احساسِ خوب را همواره همراهِ خود داشته باشد.... پس اگر می خواهید فردایتان بهتر از امروزتان باشد ، باید امروزتان را بهتر از دیروز تان کنید و اگر می خواهید امروزتان بهتر از دیروزتان باشد ، باید نخست خود را بشناسید ! باور کنید به همین سادگی هست که نوشتم ! یا درست تر بگویم ساده تر از این دیگر نمی توانم بنویسم! پ.ن کرونا (قرنطینه) را همچون دوست یا دشمنی تاج دار در نظر بگیرید که باعثِ باز شدنِ تاجِ سرتان و در نهایت سببِ خیرتان خواهد شد و به جاي ترس و سردرگمی و آشفتگی و نق زدن ، بهترین فرصتی ست که با خود و جهانِ هستی خلوت کنید و مدتی به خود شناسی بپردازید ... نخستین پرسشِ بنیادین هم اینست: من کیستم و نقشِ من در این جهان چیست و از کجا آمده ام و به کجا می روم ؟

Comments


bottom of page